Deze webpagina is van Klusbedrijf Vos. Voor alle duidelijkheid wijst Klusbedrijf Vos ten aanzien van deze webpagina op het volgende:
Klusbedrijf Vos besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van de website KlusbedrijfVos.nl, en aan domeinen die eventueel linken naar www. KlusbedrijfVos.nl, of onderdeel uitmaken van de producten van
Klusbedrijf Vos.

Uw persoonsgegevens
Deze website houdt het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.
Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

 

Informatie en beschikbaarheid
Klusbedrijf Vos streeft er naar om de verstrekte informatie op de sites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Toch kan het zijn dat de getoonde informatie niet (meer) geheel juist is. Het staat Klusbedrijf Vos vrij om op elk gewenst moment en zonder enige vooraankondiging wijzigingen aan te brengen. Aan de informatie op de website(s) kunnen geen rechten worden ontleend.
Klusbedrijf Vos is niet verantwoordelijk voor aan deze webpagina gekoppelde bestanden en/of webpagina’s van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
Klusbedrijf Vos is niet aansprakelijk voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, privacy regelgeving, publicatie en/of communicatie door ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van deze webpagina.

Klusbedrijf Vos aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met gebruik van deze site met de onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse wet.

Op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in relatie tot deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.